Accessibility Tools

ศาลจังหวัดพัทยา
Pattaya Provincial Court
image

ศาลจังหวัดพัทยา

ศาลจังหวัดพัทยา จัดอบรมในโครงการ “เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการปลดทำลายสำนวนความและเอกสาร”image

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 -18.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดพัทยาจัดอบรมโครงการ “เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการปลดทำลายสำนวนความและเอกสาร”โดยนายรณชัย ลักสะวารี ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ มีนายศุภกรณ์ ส่งเนียม เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนบริหารจัดการคดี นางสาวพนิกร แสงพระจันทร์ และนายณัฐชนน ผิวขำ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการปลดทำลายสำนวนความและเอกสาร พ.ศ.2552 และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการปลดทำลายสำนวนคดีแพ่ง และนางทิพย์รัตน์ มาทน นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ และนางสาวรุ่งอรุณ จันบัวลา เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ข้อปฏิบัติการปลดทำลายสำนวนความและเอกสาร (หลักฐานการรับ  - จ่ายเงิน) และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการปลดทำลายสำนวนความและเอกสารคดีอาญา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปลดทำลายสำนวนความและเอกสาร มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ปลดทำลายสำนวนความและเอกสารได้โดยถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการปลดทำลายสำนวนความและเอกสาร พ.ศ. 2552 ในการนี้มีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดพัทยาเข้ารับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลจังหวัดพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image